Home Biography Paintings Drawings Murals Texts Contact Me
   

رویکردِ فلسفی در فیزیکِ کوانتوم، در ارتباط با اینکه همه چیز از یک چیز، یعنی انرژی به وجود آمده، و این حقیقت که آنچه درحال مشاهده هستیم، شاید شبیه چیزی نباشد که آن پدیده، در واقعیتِ خود دارد، و اینکه ما درونِ بافتی از نظمِ پنهان، ساختارهایی درهم تنیده با هندسه ی دقیق، درحالِ زیستن هستیم، مسئله ی مرا شکل داده اند.

سوپ ِ کوانتوم، اصطلاحی غیر رسمی در فیزیک مدرن است مبنی بر درهم تنیدگیِ ماده و انرژی در جهان، و دمیورژ در فلسفه ی افلاطون، نه خالق، بلکه نظم دهنده ی هستی است که مثلث ها، از مهمترین ابزار او بودند و عنوان های دو مجموعه ی نقاشی و طراحیِ سال های اخیر را به خود، اختصاص داده اند. محمدرضا احمدی منفرد

 

   
 
Back
 

Copyright © - M. Ahmadi Monfared - All rights reserved.